Pomiary elektryczne przepisy- wymogi, prawo, normy, przepisy

21 marca 2023

Pomiary elektryczne to procedury niezwykle istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców każdego budynku. Podczas ich wykonywania oceniany jest stan techniczny urządzeń oraz wydawana jest decyzja, która stanowi podstawę dla dopuszczenia do dalszego użytku, lub konieczności wykonania niezbędnych napraw.

Stan techniczny instalacji elektrycznych według prawa

Obowiązki w zakresie kontroli stanu technicznego i wszelkich pomiarów elektrycznych określają przepisy Prawa Budowlanego (ustawa z 07.07.1994) i Prawa Energetycznego (ustawa z 10.04.1997), jak również rozporządzenia z 2002 roku w zakresie warunków technicznych budynków oraz z 2013 roku określające zasady BHP urządzeń energetycznych.
Przeglądy okresowe wykonuje się w interwałach czasowych pozwalających realnie ocenić stan techniczny instalacji elektrycznej w stosunku do poprzedniej kontroli – chodzi przede wszystkim o sprawdzenie, czy nie doszło do uszkodzeń i pogorszenia się parametrów w stopniu niepozwalającym na dalsze użytkowanie.

Normy pomiarów elektrycznych

Podstawową normą jest PN-HD 60364-6. Określa ona zakres oględzin i wykonywanych prób odbiorczych, sprawdzenie przewodów ochronnych, metody pomiaru rezystancji/impedancji izolacji, oraz przede wszystkim częstość okresowych kontroli instalacji, oraz wartości wszelkich parametrów związanych z dopuszczeniem jej do dalszego użytku. Inne obowiązujące normy to między innymi: PN-EN 61140 (ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym) PN- IEC 60364 (instalacje w budynkach), N SEP-E-001 (sieci niskiego napięcia) i PN-EN 61557 (między innymi rezystancja izolacji, przewodów uziemiających i wyrównawczych, impedancja pętli zwarcia i dopuszczalne urządzenia pomiarowe).

jak często wykonuje się pomiary elektryczne?

Jedną z najważniejszych informacji dla każdego właściciela i zarządcy budynku, jest częstotliwość wykonywania okresowych pomiarów: określają ją wyżej wymienione normy oraz Prawo Budowlane. Okresy te są zależne między innymi konkretnego obiektu, pomiaru i rodzaju transformatora. Z przepisów tych wynika, że kontrola okresowa powinna być wykonana co najmniej raz na pięć lat, natomiast w przypadku wystąpienia czynnika mogącego w znaczny sposób wpłynąć na działanie instalacji (np. powódź) należy wykonać ją niezwłocznie, nie czekając na zakończenie 5-letniego okresu pomiędzy pomiarami.

W ramach kontroli okresowej sprawdza się stan techniczny instalacji elektrycznej i piorunochronnej (stan sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, oporności izolacji, uziemień instalacji).
Znacznie częściej muszą być kontrolowane wszelkie instalacje przeciwpożarowe – nie rzadziej niż raz do roku. Również pomiary rezystancji izolacji w budynkach zagrożonych pożarem lub wybuchem oraz o wysokiej temperaturze lub żrących wyziewach muszą być wykonywane rokrocznie. Podobnie rzecz ma się z budynkami użyteczności publicznej, hotelami, biurami i szkołami.

Regularne wykonywanie pomiarów elektrycznych to nie tylko wymóg, którego zaniechanie może kończyć się kłopotami prawnymi bądź trudnościami w uzyskaniu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. To przede wszystkim bezpieczeństwo i ochrona ludzi przebywających w budynku. Należy pamiętać, że pomiary wykonywać może wyłącznie wykwalifikowany specjalista elektryk. Uprawnieniem pozwalającym na wykonywanie pomiarów elektrycznych są świadectwa z zapisem wskazującym na spełnianie kwalifikacji do wykonywania prac „kontrolno-pomiarowych”.

Po wykonaniu testów sieci elektrycznej spisywany jest protokół, w którym wyszczególnione są oceny pomiarów, orzeczenie, zalecenia i wszelkie parametry związane z instalacją

Zobacz także

Jak bezpiecznie wymienić włączniki światła i kontakty?

Czym jest i jak działa wyłącznik różnicowo-prądowy?

Scroll to top

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Ok, rozumiem Dowiedz się więcej